ทีเส็บปรับกลยุทธ์เร่งยกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติ รับ Thailand 4.0

ทีเส็บผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติปี 2560 สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระตุ้นงานแสดงสินค้า เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ตอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในอาเซียน

27 มกราคม 2560 กรุงเทพฯ: นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทีเส็บ กล่าวในงาน Thailand International Exhibitions & Events Forum หรือ TIEEF 2017 ว่า ทีเส็บเป็นองค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้านานาชาติถือเป็นหนึ่งในธุรกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จากผลสำรวจในปี 2558 มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยจากการดำเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ คิดเป็นจำนวน 2.22 แสนล้านบาท โดยอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติสร้างมูลค่าการใช้จ่ายถึงกว่า 5.3 หมื่นล้านบาท และมีการจ้างงานกว่า 43,000 อัตรา ซึ่งส่งผลชัดเจนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรง อาทิ ผู้จัดงาน (Organizer) สถานที่จัดงานแสดงสินค้า การขนส่ง กลุ่มโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เป็นต้น

“เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ทีเส็บจึงได้จัดทำแผนบูรณาการการใช้กิจกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2560 – 2579) เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง กระจายความเจริญด้วยนวัตกรรมไปสู่ทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างความยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนการจัดงานไมซ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ประกอบด้วย (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ (4) กลุ่มดิจิทัล (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มโอกาสลงทุนของแต่ละอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ” นางศุภวรรณ กล่าว

ด้าน นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในปีพ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์สำหรับงานแสดงสินค้านานาชาติ 180,480 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวน 15,686 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดว่า จะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์สำหรับงานแสดงสินค้านานาชาติประมาณ 208,000 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณ 18,000 ล้านบาท

“ทีเส็บได้ปรับกลยุทธ์ในการใช้อุตสาหกรรมการจัดการแสดงสินค้านานาชาติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาเศรษฐกิจประเทศไทยสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะดึงงานและสร้างงานแสดงสินค้า พร้อมทั้งทำให้การเข้ามาร่วมออกแสดงงานและร่วมงานแสดงสินค้ามีความสะดวกและง่ายต่อการทำธุรกิจและสามารถยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมในองค์รวม ภายใต้ 3 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแนวทางการดึงงานแสดงสินค้านานาชาติแบบเฉพาะเจาะจงไปยังงานในกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการต่อยอดของการลงทุนหรือขยายการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน supply chain ในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าทั้ง hardware และ software โดยทีเส็บมีส่วนงานที่ดูแลด้านพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์อยู่แล้ว แต่ในส่วนของฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ จะต้องเน้นด้านการทำการตลาดเพื่อส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้จัดงาน และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว”

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านจำนวนพื้นที่ขายสุทธิสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2560 มีงานแสดงสินค้านานาชาติภายใต้อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยและสอดรับกับแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 อาทิ (1) งาน Agritechnica Asia 2017 (2) งาน ProPak Asia 2017 (3) งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร (1) งาน Intermach 2017 (2) งาน The Grand Metalex 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ งาน Medical Fair Thailand 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม งาน Wire & Tube Southeast Asia 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 ในอุตสาหกรรมพลังงาน

โดยในปีนี้ทีเส็บยังได้เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการตลาดล่าสุด EXHIBIZ IN MARKET เพื่อดึงกลุ่มสมาคม ภาคเอกชน และภาครัฐบาล (Pavilion leader) ให้เข้ามาร่วมจัดงาน ซึ่งคาดว่าแคมเปญดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ และมีผู้แสดงงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแคมเปญ CONNECT Businesses เพื่อดึงกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศอาเซียนบวกหกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทย แคมเปญ Be My Guest เพื่อดึงผู้ซื้อจากทั่วโลก และแคมเปญ Premier Exhibition Access Program โปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้จัดงานเพื่อตัดสินใจนำงานแสดงสินค้าเข้ามาจัดที่ประเทศไทย” นางจารุวรรณ กล่าว

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ