ทีเส็บชูผลงานอาเซียนใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยกับ 9 ประเทศสมาชิกไทยประกาศ ผู้ประกอบการไมซ์กว่า 100 แห่งผ่านมาตรฐาน TMVS ปี 2559

กรุงเทพฯ 29 มกราคม 2559 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดข่าวดีปฐมฤกษ์ปี 2559 “9 ประเทศสมาชิกอาเซียน” เห็นพ้องใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานของประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) เป็นต้นแบบของการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์แห่งอาเซียนพร้อมกันนี้ผู้ประกอบการไมซ์จำนวน 100 แห่ง รวม 227 ห้อง ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยประจำปีงบประมาณ 2559 เร่งเดินหน้าเปิดเฟส รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้าตามแผนแม่บท 5 ปี

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทิศทางการพัฒนาศักยภาพไมซ์ปี 2559 ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Trade Education / ด้าน MICE Academy / ด้าน Standard มาตรฐานสากล / และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (MICE Sustainability Thailand) เพื่อมุ่งขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยทั้งระบบ พร้อมกับผลักดันมาตรฐานไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานไมซ์ของอาเซียน ชูบทบาทประเทศไทยให้เป็นสถาบันไมซ์แห่งภูมิภาค

“แผนงานสำคัญที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้จัดงานในการนำงานเชิงธุรกิจเข้ามาจัดในประเทศไทย ทีเส็บได้จัดทำแผนแม่บทด้านการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 ขึ้นรองรับ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ครอบคลุม 6 มิติแห่งการพัฒนาทั้งในด้านสถานที่จัดงาน / บุคลากร / ระบบสารสนเทศ / การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาด / การส่งเสริมมาตรฐานและสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN MICE VENUE STANDARD) / และการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่งยืน รวม 41 โครงการ ภายใต้งบประมาณ 66 ล้านบาท”

โดยในปี 2559 จะแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นการสานต่อ “โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ (ประเภทห้องประชุม)” ในเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง เริ่มจาก พัทยา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น โดยร่วมมือกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) ล่าสุดมีผู้ประกอบการไมซ์ผ่านการประเมินและเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ (ประเภทห้องประชุม) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งสิ้น 100 แห่ง มีห้องประชุมรวม 227 ห้อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่านการประเมินได้รับมอบตราสัญลักษณ์จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย คิดเป็นห้องประชุมรวม 114 ห้อง

ส่วนที่ 2 ทีเส็บวางแผนขยายการทำงานไปสู่การพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานแสดงสินค้า หรือ Exhibition MICE Venue Standard ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจาก UFI หรือ สมาคมส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าโลกติดอันดับต้นของประเทศในภูมิภาคที่มีจำนวนพื้นที่ขายการแสดงสินค้าที่สูง และงานแสดงสินค้าจากนานาชาติก็เลือกประเทศไทยเป็นฮับของการจัดงาน

“ข่าวที่ดีที่สุดและนับเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทย คือ ทีเส็บได้ผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนามาตรฐานไมซ์อาเซียน ซึ่งจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 43 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมอาเซียนเห็นชอบให้ MICE Venue Standard ที่มาจากมาตรฐานของไทยถูกบรรจุไว้ใน ASEAN Tourism Strategic Plan 2016 -2025 โดยประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานไมซ์อาเซียน

อาเซียนได้รับมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานอาเซียน และได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคณะอนุกรรมการในการพัฒนามาตรฐานร่วมกับสมาชิกอีก 9 ประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีอาเซียนด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และกำหนดแผนต่อยอดโดยเตรียมจัดอบรมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานให้แก่ประเทศในอาเซียน ชูบทบาทของไทยให้เป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางไมซ์ของอาเซียน คาดการณ์ว่าการจัดทำมาตรฐาน ASEAN MICE VENUE STANDARD จะเสร็จสิ้นและประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. 2560” นายนพรัตน์กล่าวสรุป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์ ผู้ปฎิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091 อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ