รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายบอร์ดทีเส็บชุดใหม่ ย้ำ 4 ปัจจัยขับเคลื่อน“ส่งเสริมไมซ์ไทย” เดินหน้า“สร้างไมซ์แห่งภูมิภาค”

กรุงเทพฯ 4 พฤศจิกายน 2558 : รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร มอบนโยบายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการชุดใหม่ นำโดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ มุ่งเน้นการผลักดันไมซ์ไทยแบบบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หน่วยงานอันมีพันธกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยแต่ละปีธุรกิจไมซ์มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 5-10 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยให้การต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์คิดเป็นจำนวน 1,086,229 คน เติบโตจากปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ร้อยละ 18.8 ด้านรายได้เติบโตถึงร้อยละ 17.53 คิดเป็นจำนวนรายได้ที่เข้าสู่ประเทศ 94,966 ล้านบาท นับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจไมซ์ไทยที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มายังประเทศไทย รวมทั้งการทำงานอย่างบูรณาการระหว่าง สสปน. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปดั่งเป้าหมายที่กำหนดไว้”

การทำงานเพื่อขับเคลื่อนไมซ์ไทยต้องมีความแข็งแกร่งและรุดหน้ามากยิ่งขึ้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจำนวน 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ

“ประธานกรรมการ และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการชุดใหม่นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์เป็นอย่างดี โดยในฐานะของผู้กำกับดูแลนั้นได้มอบนโยบายในการทำงานให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่ใน 4 เรื่อง เรื่องแรก มุ่งเน้นให้ประธานกรรมการกำหนดนโยบายในการทำงานแบบ FREE PLAY และเน้นการระดมความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องที่สอง การดำเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้การตั้งงบประมาณในการขับเคลื่อนไมซ์ต้องมีตัววัดผลที่ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างสูงสุด เรื่องที่สาม การบูรณาการความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างพื้นฐานของภูมิภาคอาเซียนในองค์รวมให้มีความแข็งแรง กอปรกับจุดแข็งของประเทศไทยในด้านจุดหมายปลายทาง ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงไมซ์ และการบริการ จะเสริมให้ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ เป็นการผนึกกำลัง “สร้างไมซ์แห่งภูมิภาค” เรื่องที่สี่ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์และบทบาทการดำเนินงานของ สสปน. ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ”พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวเสริม

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้นยังมีข่าวที่น่าภาคภูมิใจเพราะประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานไมซ์ระดับโลกอีกต่อเนื่อง โดยมีงานสำคัญ อาทิ งาน Organo Gold Asia Convention 2015 ผู้ร่วมงาน 10,000 คน งาน One Young World 2015 ผู้ร่วมงาน 2,000 คน งาน Special Convention of Jehovah’s Witnesses 2015 ผู้ร่วมงาน 2,000 คน งาน TBEX Asia 2015 ผู้ร่วมงาน 900 คน งาน 14th CNBC ASIA Business Leaders Awards 2015 ผู้ร่วมงาน 300 คน และ งาน Bloomberg ASEAN Business Summit 2015 ผู้ร่วมงาน 300 คน เป็นต้น

“การส่งเสริมภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นั้น เชื่อมั่นว่าธุรกิจไมซ์จะเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีส่วนช่วยให้สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวตามลำดับ และยังช่วยในด้านการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุป

สำหรับรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย

1.    นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์    ประธานกรรมการ

2.    นายธงชัย ศรีดามา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.    นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.    นางพรทิพย์    หิรัญเกตุ กรรมการผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

5.    นางประพีร์ บุรี กรรมการผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

6.    นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ    กรรมการผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ