ทีเส็บจับมือ 9 องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาฐานข้อมูลไมซ์รับการแข่งขัน


ทีเส็บ เผยแผน MICE Intelligence ปี 57 มุ่งสานต่อแผนแม่บท 3 ปี พัฒนาเป็นศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ ล่าสุดผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ-เอกชน 9 แห่ง ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ไทย หวังเป็นคลังสมอง รวมรวบความรู้ วิเคราะห์คู่แข่ง พัฒนาบุคลากร เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระบบ สร้างเอกภาพชิงความได้เปรียบทางการตลาดเตรียมพร้อมทุกภาคส่วนรองรับการแข่งขันเมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุม และนิทรรศการหรืออุตสาหกรรมไมซ์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ  แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติซึ่งฐานข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำ เป็นมากที่ต้องเร่งพัฒนาจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาและส่งเสริมตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดไมซ์โลกรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อรักษาเป้าหมายของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและแสดงสินค้าระดับภูมิภาค


สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์นั้น ทีเส็บได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักขององค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ และสานต่อแผนแม่บทการพัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรมไมซ์ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคีอุตสาหกรรมไมซ์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในการพัฒนาโดยมีเป้าหมายหลักผลักดันให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย


ในปี 2557 นี้ ทีเส็บได้จัดสรรงบประมาณ  19.9 ล้านบาท ดำเนินการแผน MICE Intelligence มุ่งจัดทำงานวิจัยอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อต่อยอดการให้บริการและเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ผ่านการให้บริการเชิงความรู้ในรูปแบบของรายงาน MICE Industry Report และ ห้องสมุด TCEB Library (ศูนย์รวมข้อมูลหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์)ซึ่งในอนาคตได้วางแผนพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ต่อไป พร้อมปรับปรุงรูปแบบของ MICE Intelligence ทางด้านเนื้อหาข้อมูลให้มีความเข้มข้นขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์มากยิ่งขึ้นผ่านการเข้าร่วมอบรมกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลและงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะดำเนินงานตาม 4 แผนงานหลัก


1. การเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ประกอบการไมซ์ จะทำการรวบรวมข้อมูลสำคัญต่างๆสำหรับธุรกิจไมซ์ แบ่งเป็น 10 หมวด ได้แก่ โรงแรมที่พัก สถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้า ผู้ประกอบการ สมาคมที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง ผู้ให้บริการแปลภาษา ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านขนส่ง รายชื่อผู้รับเหมา และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์

2. วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวของคู่แข่งซึ่งจัดนำเสนอในรูปแบบรายงานออกมาทุกไตรมาส เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ

3. เป็นศูนย์รวมข้อมูลหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ นิตยสารทางด้านธุรกิจไมซ์ รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตลาดไมซ์โลก สถิติและผลงานวิจัยด้านไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดเร็กทอรีงานประชุมและแสดงสินค้าที่น่าสนใจ ฯลฯ

4. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์

ในการดำเนินงานให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคีอุตสาหกรรมไมซ์นั้น ล่าสุด ทีเส็บ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 9 องค์กรรัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ECBER) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการส่งเสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทย


กรอบของความร่วมมือระหว่างกันจะมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. การให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดสัมมนาด้านไมซ์ 3. ช่วยกันเผยแพร่และติดตามผลการดำเนินงานจากความร่วมมือระหว่างกัน


“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทีเส็บ มุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การรวบรวมประสบการณ์ความรู้ จัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินงานทางการตลาด เพื่อให้ MICE Intelligence เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กับภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผน กำหนดนโยบายของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันเมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000 อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

แชร์บทความ