ทีเส็บชูพัทยา เร่งเครื่องบูรณาการพัฒนามหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออก

ทีเส็บ เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนยุทธศาสตร์ EEC ของรัฐบาล เดินหน้ายกระดับพัทยาเป็นมหานครแห่งไมซ์ จับมือเมืองพัทยา และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่เมืองพัทยาให้เป็นมหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออกเต็มรูปแบบ เตรียมสถาบันไมซ์แห่งอาเซียนควบคู่สำนักงานสาขาทีเส็บแห่งแรกในไทยดูแลพื้นที่พิเศษ

              นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า พัทยาเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออก ด้วยความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีที่พักโรงแรมและศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พัทยามีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีชื่อเสียงระดับโลก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง

          “โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล นับเป็นเมกะโปรเจ็คของประเทศไทยในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งการขยายสนามบินอู่ตะเภาและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการผลักดันการพัฒนาธุรกิจไมซ์ของเมืองพัทยาในฐานะไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางไมซ์ภาคตะวันออกที่จะเชื่อมต่อการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด กระจายความเจริญและรายได้สู่ชุมชนในภูมิภาค ตอบโจทย์ทั้งแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอีกด้วย”

          ทีเส็บร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเมืองพัทยา ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา หรือ PATTAYA MICE City ให้ยกระดับขึ้นเป็นอีอีซีมหานครแห่งไมซ์ หรือ EEC MICETROPOLIS เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออกภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก คือ การส่งเสริมภาพลักษณ์ “พัทยาเมืองใหม่” หรือ Neo Pattaya ร่วมพลิกโฉมเมืองพัทยาในฐานะมหานครแห่งไมซ์ อันเป็นเมืองที่เป็นหัวใจของพื้นที่ EEC โดยเมืองพัทยามุ่งเน้นการพัฒนาครบวงจรทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบของประชาชนทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองแห่งไมซ์ต้นแบบอย่างยั่งยืน

         การดำเนินงานร่วมกันครั้งนี้ บูรณาการทำงานเต็มรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาและการส่งเสริมตลาดไมซ์ ร่วมจัดทำแผนดึงการจัดงานประชุมนานาชาติ งานประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้า งานเมกะอีเว้นท์ ตลอดจนงานระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล เพื่อสร้างเวทีการทำธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีส่งเสริมการขยายตัวของทุกอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น งานทางด้าน Airshow, งาน PATA Destination Marketing Forum 2019 เป็นต้น การร่วมส่งเสริมการตลาดไมซ์เมืองพัทยาในงานเทรดโชว์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศร่วมกัน เช่น ประเทศเยอรมนี อเมริกา สเปน เป็นต้น 

         นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ทีเส็บเตรียมเปิดตัวโครงการบูรณาการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ EEC ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อพัฒนาเส้นทางไมซ์ใหม่รองรับการเพิ่มกลุ่มนักธุรกิจผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในเขตพื้นที่ EEC ทั้งในรูปแบบการพัฒนาเส้นทางการจัดกิจกรรมก่อนหรือหลังการประชุม การจัดอินเซนทิฟให้กลุ่มนักธุรกิจ และกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดย พัฒนาต่อยอดจากโครงการเส้นทางไมซ์ใหม่ผ่าน 7 มุมมอง หรือ 7 MICE Magnificent Themes มุ่งเน้นจัดกิจกรรมไมซ์ในสถานที่และพื้นที่ของชุมชนในเมืองพัทยา เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย, ชุมชนนาเกลือ โดยใช้งบประมาณพัฒนาโครงการร่วมกันในปีนี้กว่า 6.5 ล้านบาท 

         ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า จากแคมเปญส่งเสริมการตลาดไมซ์ประเทศไทยปี 2562 หรือ Thailand: REDEFINE Your Business Events ทีเส็บเตรียมพลิกโฉมเมืองพัทยาให้เป็นมหานครแห่งไมซ์เต็มรูปแบบ ทั้งด้านการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานสถานที่ บุคลากรด้านไมซ์เพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดงานเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านไมซ์ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวะศึกษา การจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน หรือ ASEAN MICE Institute เพื่อให้ EEC เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาศักยภาพธุรกิจไมซ์ของภูมิภาค และขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานเชิงธุรกิจในอาเซียน

ขณะเดียวกัน ทีเส็บกำลังศึกษาสถานการณ์ตลาดและความพร้อมของการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ EEC เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ รวมถึงการจัดทำไมซ์โมเดลเพื่อการพัฒนาไมซ์รูปแบบพิเศษเฉพาะในพื้นที่ EEC (MICE Model) เนื่องจากมีการกำหนดให้ EEC เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นเขตผ่อนปรนกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการจัดงาน ทั้งการประชุมและงานแสดงสินค้าในพื้นที่ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้จัดงานและนักเดินทางธุรกิจเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

         “ทางด้านเมืองพัทยาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ ทีเส็บร่วมกับเมืองพัทยาหารือแนวทางจัดตั้งสำนักงานสาขาของทีเส็บในเมืองพัทยา และเป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนไมซ์ในภาคตะวันออกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในพื้นที่เมืองพัทยาและ EEC อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง” นายจิรุตถ์ กล่าว ในปี 2561 ที่ผ่านมา พัทยาทำรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ สูงถึง 16,064 ล้านบาท เป็นนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ จำนวน 169,629 คน และชาวไทย จำนวน 1,789,966 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร   โทรศัพท์ 02 694 6000 อีเมล์ Parichat_s@tceb.ot.rh 

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์ ผู้ปฏิบัติการอาวุโส โทรศัพท์ 02 694 6091 อีเมล Paniyada_m@tceb.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ โทรศัพท์ 02 616 6749-50  

แชร์บทความ