ทีเส็บ ประกาศเจตนารมณ์ เป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำทีมโดย นางสาวจิตนันท์ เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ทีเส็บ พร้อมพนักงาน มอบสิ่งของเป็นเก้าอี้ชำรุด จำนวน 60 ตัว แก่มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนหรือไปซ่อมแซมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมูลนิธิฯ ต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม คือ การสร้างคนและสังคมดี ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดย ทีเส็บ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ตามแนวปฏิบัติ คือ “สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย” “พอเพียง” “วินัย” “สุจริต" และ “จิตอาสา” ซึ่งให้ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ และยึดมั่นในหลักธรรมทาง ศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี   ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

โทรศัพท์ 02 694 6000  อีเมล์ Parichat_s@tceb.ot.rh 

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์     ผู้ปฏิบัติงานอาวุโส 

โทรศัพท์ 02 694 6000  อีเมล์ Paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ