ทีเส็บจับมือเชียงใหม่ กระตุ้นไมซ์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปั้นเมืองแห่งการจัดงานอย่างยั่งยืน

30 พฤศจิกายน 2561 กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาคีเครือข่ายการศึกษา และพันธมิตรต่างๆ ส่งเสริมแนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืนจัดประกวด “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กระตุ้นทุกภาคส่วนทั่วประเทศรณรงค์การจัดงานไมซ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หวังสร้างจุดเด่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซ์ และสร้างความยั่งยืนให้กับไมซ์ไทย

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ     ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บริเริ่มนโยบายการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นผลให้ประเทศไทยชื่อว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้สร้างโรดแมปสำหรับการจัดประชุมสีเขียว โดยแนวทางนี้ได้เผยแพร่ไปยังทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน นำกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแล และในฐานะหน่วยงานรัฐหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดงานของประเทศไทย พันธกิจหลักของทีเส็บ คือ การส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ สร้างสมดุลความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหากทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยคิดค้นวิธีการจัดงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม      ให้ชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาใช้ทดแทน นอกจากจะช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดงานที่สามารถใช้วัสดุท้องถิ่นช่วยสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

จากแนวคิดส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน ทีเส็บ จึงได้จัดทำโครงการ “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” หรือ โครงการประกวดออกแบบการจัดงานประชุมสัมมนาโดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือระหว่าง ทีเส็บ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แนวคิดการใช้วัสดุท้องถิ่นในการจัดประชุมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำมาสร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชน รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์และการจัดงานอีกด้วย” 

โครงการ “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชุมชน  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าประกวดและนำโจทย์ที่ให้ไปสร้างสรรค์ในฐานะผู้จัดงานประชุมสัมมนา โดยใช้แนวคิด (Theme) การจัดงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยออกแบบรูปแบบการจัดงาน วัสดุอุปกรณ์ และองค์ประกอบต่างๆ เช่น ที่ใส่เอกสาร ป้ายคล้องคอ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายบอกทาง หรืออาหาร เครื่องดื่มและภาชนะ เช่น ของว่าง อาหารกลางวัน หลอด แก้ว ขวด รวมถึงของที่ระลึกสำหรับการจัดประชุม สัมมนา โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เป็นองค์ประกอบสำหรับการจัดงานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างธุรกิจไมซ์ให้ยั่งยืน ชิงรางวัลร่วม 100,000 บาท ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยอีก 6 รางวัล โดยทุกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ประกาศนียบัตร และเข้าร่วมอบรมพิเศษในหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ งานไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดขึ้น ณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30พฤศจิกายน 2561 เปิดโอกาสให้กับประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน รับฟังการนำเสนอผลงานประกวดของทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงการไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาผลการประกวดจะดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการจัดประชุมและนิทรรศการ มีหลักเกณฑ์การตัดสินประกวด 2 หัวข้อหลัก คือ

1. แนวคิดและเป้าหมายโครงการ พิจารณาจากรูปแบบแนวคิดการนำเสนอ  การประยุกต์นำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ และผลงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประโยชน์ พิจารณาจากแนวคิดใหม่และความคิดสร้างสรรค์ โอกาสในการต่อยอดและการนำไปใช้ได้จริง รวมถึงผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ สามารถชมการแสดงนิทรรศการเรื่อง  รู้จักทีเส็บ รู้จักไมซ์และการจัดงานอย่างยั่งยืน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญอีกด้วย

  

นายภูริพันธ์ กล่าวว่า “การจัดงาน “ไมซ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของทีเส็บ โดยมีทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าตลาดเอเชีย 2) การยกระดับการบริการ พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจกรรมไมซ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 3) การพัฒนา ยกระดับบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ และสุดท้าย 4) การยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” 

“แนวทางการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน จึงเป็นพันธกิจของทีเส็บในการส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน  ให้กับประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยได้เปรียบในระยะยาว สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน และเปิดโอกาสให้ผู้จัดงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วย ร่วมกันผลักดันให้ธุรกิจไมซ์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ ได้แก่  การสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน การส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจไมซ์ด้วยการบริการ  ชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ของความเป็นวัฒนธรรม การพัฒนาธุรกิจไมซ์บนฐานความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานสากล   จะยังเป็นพันธกิจสำคัญที่ทีเส็บจะเดินหน้าร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายภูริพันธ์ กล่าวโดยสรุป

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี     ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร   โทรศัพท์ 02 694 6000 อีเมล์ Parichat_s@tceb.ot.rh 

นางสาวขวัญชนก อดทน        ผู้ปฏิบัติการอาวุโส                      โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล์ kwanchanok_o@tceb.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2064 2794

คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, คุณธิษตยา (แจง) 094 323 5641, คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) โทร. 089 406 5544

แชร์บทความ