เปิดทิศทางอนาคตไมซ์ไทย ผสานความร่วมมือรัฐเอกชน ขับเคลื่อนธุรกิจสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

21 เมษายน 2560 กรุงเทพฯ: ทีเส็บเปิดเวทีเชื่อมภาครัฐและเอกชนในงาน MICE Moves Thailand Forward 2017 สร้างแพลตฟอร์มบูรณาการความร่วมมือทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ ตั้งเป้าไมซ์เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศและระบบเศรษฐกิจอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย เป็นธุรกิจภาคบริการที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยต่อยอดและสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยและชาวต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   จากการศึกษาเรื่องผลกระทบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย พบว่า มูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ คิดเป็นจำนวน 2.2 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมไมซ์ยังส่งผลต่อการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจประมาณ 164,427 อัตรา จากการเติบโตอย่างสำคัญดังกล่าวทำให้รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมภาคบริการที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

หนึ่งในกลยุทธ์ของการขับเคลื่อนไมซ์ตามแผนแม่บท คือ การสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ ของภาคีรัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยโครงการที่ทีเส็บได้ดำเนินงานมาประสบความสำเร็จอย่างดี อาทิ การอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ผ่านบริการช่องทางพิเศษ หรือ / โครงการส่งเสริมการตลาดกับหน่วยงานพันธมิตร หรือ Thailand MICE United เพื่อสร้างสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เลือกประเทศไทยเป็นเดสติเนชั่น /การจัดตั้งเมืองแห่งไมซ์ หรือ MICE City เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นเดสติเนชั่นที่รองรับการประกอบธุรกิจและการจัดงานไมซ์ที่มีความสะดวกทางธุรกิจ (Ease of Doing Business) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า “การจัดงานไมซ์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย” หรือ 2017 เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้กลยุทธ์ “ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนและยกระดับธุรกิจไมซ์ มุ่งสู่การใช้กลไกของไมซ์ในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนไมซ์ให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ราย จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ผู้ประกอบการไมซ์ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น”

สำหรับงาน “ไมซ์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย” ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในหัวข้อ  “ไมซ์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย”  นายวิโรจน์  นรารักษ์ รักษาการที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตไมซ์ไทย ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตไมซ์ไทย” การเสวนาไมซ์ทอล์ค (MICE TALK) จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ “THINK BIG : ฟังนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงจากขอนแก่น ผู้กล้าคิดกล้าทำมุ่งมั่นพัฒนาเมืองแห่งไมซ์” โดย นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด และกรรมการบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด และ “THINK INSPIRING : ฟังนักสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ถอดรหัส 4 DNA เพื่อการพัฒนาเมือง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

######

เกี่ยวกับทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสานเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง          ผู้จัดการอาวุโส     โทรศัพท์ 02-694-6095      อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายการุณย์ วรารัตน์ไชย         ผู้จัดการ               โทรศัพท์ 02-694-6179      อีเมล karun_w@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์        ผู้ปฏิบัติการ          โทรศัพท์ 02-694-6091      อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ