ทีเส็บเดินหน้า ASEAN Rising Trade Show ปี 3 หนุน 8 งานแสดงสินค้า ชูไทยสู่ศูนย์กลางงานแสดงสินค้าแห่งภูมิภาคอาเซียน

27 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ: ทีเส็บเดินหน้ายกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติผ่านโครงการ ASEAN Rising Trade Show ปีที่ 3 ประกาศสนับสนุนงบประมาณด้านตลาดของ 8 งานแสดงสินค้านานาชาติที่มีแนวคิดผนวกนวัตกรรมในการจัดงาน เชื่อมโยงนโยบายประเทศไทย 4.0 และมีศักยภาพดึงผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ร่วมงาน เผยผลสำเร็จการดำเนินงานปีที่ผ่านมามีนักเดินทางธุรกิจร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเติบโตกว่าร้อยละ 30 เดินหน้าชูประเทศไทยเป็นฮับการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ ทีเส็บ กล่าวว่า เวทีงานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทยถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจประเทศ ดังนั้น ทีเส็บ จึงได้ทำการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) ภายใต้แนวคิด Think Big, Go Beyond ดำเนินการมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 3 ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลักคือ การยกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติ การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินงานด้านการตลาด และการขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นอีกโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ

“สำหรับโครงการ ASEAN Rising Trade Show ในปีนี้จึงได้ร่วมกับพันธมิตรอย่างสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ UFI และสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA ในการเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้านานาชาติให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อผลักดันให้ผู้จัดงานคิดต่อยอดงานแสดงสินค้าของตนเอง ยกระดับงาน สนับสนุนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากจะเน้นการสนับสนุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักพื้นฐานตามแนวโน้มการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน แล้ว ยังต่อยอดไปยังอีก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้าง new s-curve ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตามนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล ด้วยการเพิ่มการจัดงานที่มีรูปแบบใหม่ๆ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้อง อาทิ งานแสดงสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ หรือการที่มีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น”

ด้าน นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการ ASEAN Rising Trade Show ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559 ว่า มีงานแสดงสินค้านานาชาติภายใต้การสนับสนุนของโครงการฯ รวม 9 งาน ใน 4 อุตสาหกรรม โดยจำนวนนักเดินทางธุรกิจต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งหมดเติบโตร้อยละ 32.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ในขณะที่ตัวเลขนักเดินทางธุรกิจต่างชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียน มีการเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตปกติร้อยละ 30.3 ก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจให้แก่งานที่ได้รับการสนับสนุนไปยังสมาคมการค้าหลักๆ ในอาเซียนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่งานแสดงสินค้าในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากตัวเลขในภาพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2559 พบว่ากลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้านานาชาติสามารถสร้างรายได้ถึง 15,686 ล้านบาท โดยที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.5

“สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ ART 2017 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหม่และมีแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมธุรกิจงานแสดงสินค้าอย่างยั่งยืน มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มเออีซีมาร่วมแสดงสินค้า สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจการแสดงสินค้า สามารถระบุปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการทำการตลาด รวมทั้งนำเสนอแนวทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับงาน”

โดยในปีนี้ ทีเส็บให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เป็นจำนวนรวม 8 งานภายใต้ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร งาน Food & Hotel Thailand 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2560 งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 งาน Fi Asia 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 งาน อุตสาหกรรมพลังงาน งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 งาน Thailand Lighting Fair 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน งาน BMAM Expo Asia 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 และ อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม งาน Thailand Lab International 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 งาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560

ขณะเดียวกัน สำหรับงานแสดงสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนั้น ทีเส็บจะนำผลงานด้านการตลาดจากผู้จัดงานส่งเข้าประกวดในโครงการ UFI Marketing Awards เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงความสำเร็จของงานแสดงสินค้านั้นๆด้วย

“ทีเส็บได้คาดการณ์ผลสำเร็จของโครงการ ASEAN Rising Trade Show ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2558 – 2560) ว่าจะช่วยสร้างอัตราการเติบโตของจำนวนนักธุรกิจในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี และหลังจากครบ 3 ปีแล้ว ทีเส็บยังคงจะริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในช่วงหลังจากปี 2560 ต่อไป” นายจิรุตถ์ กล่าวโดยสรุป

# # #

เกี่ยวกับทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสานเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์ ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6103 อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์ ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091 อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ