สถานที่จัดงาน 101 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ทีเส็บรุกต่อเนื่อง ผู้นำไมซ์ต้นแบบแห่งอาเซียน

กรุงเทพฯ 13 มีนาคม 2560: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ

เผยผู้ประกอบการไมซ์ตื่นตัวเร่งพัฒนาสถานที่จัดงานไมซ์ ล่าสุดมีสถานที่จัดงานไมซ์ผ่านการประเมินในโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประจำปี 2560 จำนวน 101 แห่ง เตรียมเดินหน้าขยายการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดงานพิเศษ พร้อมกำหนดโรดแมปขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า “การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียนด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ สอดรับกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกลยุทธ์ด้านการพัฒนา ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเน้น การพัฒนามาตรฐานเชิงพื้นที่และสถานที่ โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานให้สถานที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมไมซ์ต่างๆ ภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) จึงถือเป็นโครงการสำคัญของทีเส็บที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ระดับสากล อันเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เลือกประเทศไทยเป็นเดสิเนชั่นของการจัดงาน  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ทำโครงการนี้ และมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ ศูนย์ประชุม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ท และ กลุ่มที่สาม คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน”

จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง โดยปี 2558  มีสถานประกอบการที่มีห้องประชุมผ่านมาตรฐานสถานที่การจัดงานไมซ์ จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง 114 ห้อง จากนั้นปี 2559  มีสถานประกอบการที่มีห้องประชุมผ่านมาตรฐานสถานที่การจัดงาน  จำนวนทั้งสิ้น 100 แห่ง 227 ห้อง และ ในปี 2560 มีสถานประกอบการผ่านการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง 215 ห้อง ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และเมืองไมซ์ซิตี้
ด้าน นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวว่า “ในปี 2560 ทีเส็บยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย ตามแผนแม่บทการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 ผ่าน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติซึ่งได้แก่ มาตรฐาน ISO ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตร Venue Management Course ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารศูนย์ประชุมให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสถานที่จัดงาน ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ได้มีการจัดทำ E-Directory สถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยผู้จัดงานไมซ์สามารถเลือกจัดงานในสถานที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานได้อย่างมีข้อมูล สะดวก ยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด มุ่งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้สถานที่จัดงานที่ผ่านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้มากขึ้น และยังมีแผนผลักดันให้นำแนวนโยบายนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้สถานที่จัดงานที่ผ่านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลักดันให้มาตรฐานของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมาตรฐานของไทยได้พัฒนาเป็นมาตรฐานของอาเซียน หรือ ที่เรียกว่า ASEAN MICE Venue Standard ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานให้เกิดความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการสร้างเครือข่ายการรับรู้ แก่กลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ ให้เข้าร่วมโครงการ สร้างความต่อเนื่องในการรับรองมาตรฐานให้คงอยู่ต่อไป


“แผนขยายการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยปี 2560 นี้ จะขยายไปยังสถานที่แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Venue)  ทั้งนี้ยังได้พัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทสถานที่จัดงานพิเศษ (Special Event Venue) โดยดำเนินงานในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ ทั้ง 5 แห่ง (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น) และหาดใหญ่ ด้านความก้าวหน้าของการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนนั้น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในการประชุม ASEAN Tourism Forum 2017 ที่ประชุมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีมติให้ทุกประเทศ ใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เป็นต้นแบบของมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน และให้ประกาศใช้ในประเทศของตนเอง นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีอาเซียนด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพด้านไมซ์ของอาเซียน” นางนิชาภา กล่าวเสริม
ต่อจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดอบรม 1st  ASEAN MICE VENUE STANDARD AUDITOR Training ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนได้รับทราบวิธีการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน และ ในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Tourism Forum 2018 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเวทีนี้จะเป็นเวทีในการมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
การจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนับเป็นความสำเร็จและเป็นการยืนยันมาตรฐานและบริการด้านไมซ์ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจและชื่นชมความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 แห่ง 215 ห้อง ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานคร และเมืองไมซ์ซิตี้ อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่, SCB TRAINING CENTER พัทยา, รอยัลพารากอนฮอลล์, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี, โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, โรงแรมภูเก็ต พันวา บีชฟร้อนท์        รีสอร์ท, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล (สงขลา) เป็นต้น


“ทีเส็บมั่นใจว่า ด้วยความพร้อมของมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางในการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน และคาดการณ์ว่าในปีนี้ ประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ประมาณ 1,109,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 101,000 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวโดยสรุป
# # #
เกี่ยวกับทีเส็บ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสานเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
# # #
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวอริสรา ธนูแผลง         ผู้จัดการอาวุโส     โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th
นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์        ผู้จัดการ        โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th
นางสาวขวัญชนก อดทน         ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th
นางสาวปนิยดา มุลาลินน์        ผู้ปฏิบัติการ     โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ