10 รัฐมนตรีอาเซียน เห็นชอบใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทย ต้นแบบมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียนในงาน ATF 2017

18 มกราคม 2560  ประเทศสิงคโปร์: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ  ทีเส็บ เปิดข่าวดีปฐมฤกษ์ปี 2560 จากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN Tourism Forum (ATF 2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ นั้น รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยทีเส็บเป็นผู้นำของประเทศอาเซียน ในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในอาซียน หรือ ASEAN MICE VENUE STANDARD (AMVS) หลังจากความสำเร็จอย่างสูงของทีเส็บในการพัฒนาโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย THAILAND MICE VENUE STANDARD (TMVS) 


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บริเริ่มโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย หรือ Thailand MICE VENUE Standard (TMVS) ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาสถานที่จัดงานประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน รองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ เพราะสถานที่จัดงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้จัดงาน โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ผ่านการประเมินสถานที่จัดงานไมซ์ (ประเภทห้องประชุม) จำนวนทั้งสิ้น 142 แห่ง 341 ห้อง ครอบคลุมทั้ง ศูนย์การประชุม โรงแรมและรีสอร์ท และหน่วยงานที่มีห้องประชุม เช่น ศาลากลางจังหวัด พิพิธภัณฑ์ สมาคม และสถาบันต่างๆ โดยดำเนินงานในพื้นที่ของเมืองไมซ์ซิตี้ ทั้ง 5 แห่ง (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น) และหาดใหญ่ และยังวางเป้าหมายขยายไปยังเมืองไมซ์ในคลัสเตอร์ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล”

ด้านการยกระดับให้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของไทย (TMVS) ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน (AMVS) ประเทศไทยได้เสนอตัวไปยังที่ประชุมการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ National Tourism Organizations (NTOs) ในการทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของไทย (TMVS) จากนั้นที่ประชุมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็น Lead Coordinator หรือ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS) โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับ 9  ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน (AMVS) โดยใช้มาตรฐานของไทย (TMVS) เป็นต้นแบบ โดยทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนจะสามารถใช้มาตรฐานห้องประชุมอาเซียนในมาตรฐานระดับภูมิภาคได้ 

 “หลังจากใช้เวลากว่า 2 ปี ในการพัฒนามาตรฐานสถาน

ที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS) นั้น ในการประชุม ASEAN Tourism Forum หรือ ATF 2017 (45th Meeting of ASEAN The ASEAN NTOs and Related Meetings and 20th Meeting of The ASEAN Tourism Ministries and Related Meetings) ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน หรือ Single Destination ระหว่างวันที่ 16 – 21 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ นั้น ที่ประชุมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้มีมติให้ทุกประเทศ นำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในอาเซียน (AMVS) ที่มีต้นแบบจากมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของไทย (TMVS) ประกาศใช้ในประเทศของตนเอง นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีอาเซียนด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพด้านไมซ์ของ 10 ประเทศอาเซียน ตามกรอบความร่วมมือแห่งชาติอาเซียน และเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนไมซ์ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ของอาเซียนระยะ 10 ปี (ปี พ.ศ. 2559 – 2569) อีกด้วย” นายนพรัตน์กล่าวสรุป

ต่อจากนี้ ประเทศไทยโดยทีเส็บในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS) ยังได้กำหนดโรดแมปการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดอบรม 1st ASEAN MICE VENUE STANDARD AUDITOR Training ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนได้รับทราบวิธีการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน และในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ASEAN Tourism Forum  (ATF 2018) ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเวทีนี้จะเป็นเวทีในการมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียนด้วย

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ