ทีเส็บจัด MICE Sustainability Forum 2016 ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแนะผู้ประกอบการไมซ์ก้าวสู่ยุค Sustainable Development ตามแนวทางสหประชาชาติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กรุงเทพฯ : ทีเส็บเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ จัดงาน MICE Sustainability Forum 2016 ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแนะทิศทางผู้ประกอบการไมซ์ดำเนินธุรกิจตามแนวเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ ดึงพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมร่วมเปิดมุมมองและศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาด พร้อมชู MICE Sustainability Programme สนับสนุนการจัดไมซ์อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการทีเส็บ เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาทีเส็บได้ยกร่างแผนแม่บทด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างยั่งยืน (Thailand MICE Sustainable Destination Master Plan) โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และภายใต้โครงการ MICE Sustainability Thailand นั้น มีกิจกรรม MICE Sustainability Forum 2016 เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทย อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มทางการตลาดด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วย

ในปีนี้กิจกรรม MICE Sustainability Forum 2016 ภายใต้คอนเซปต์ The Big Action! จะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยใจความสำคัญของการจัดงานในปีนี้ สืบเนื่องจากมติขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) ที่สิ้นสุดลงในปี 2558 โดยอาศัยกรอบความคิดการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นกรอบการดำเนินงานของประชาคมโลกเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติ และแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อแนวโน้มด้านการตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ ดังนั้น ทีเส็บจึงต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการของผู้ประกอบการไมซ์ไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานดังกล่าวไปสู่ผู้ประกอบการไมซ์ไทย การจัดงาน MICE Sustainability Forum ในปีนี้ จึงได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรหลากหลายองค์กร มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนของโลกทั้ง 17 ประการ หรือ SDGs และผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในเอเชียแปซิฟิค การตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งธุรกิจไมซ์ด้วย โดยวิทยากรจาก United Nations Environment Programme (UNEP) และ PricewaterHouse Coopers LLP

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่มีการเชิญพันธมิตรนอกอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาอย่างยาวนาน ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG, มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) และ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะแนวทางการบูรณาการความยั่งยืนเข้าสู่การดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ Big Steps: Becoming Responsible and Sustainable Business เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการได้ศึกษาแนวโน้มความต้องการบริการด้านความยั่งยืน (Sustainability requirements) ของภาคธุรกิจอื่นซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าของธุรกิจไมซ์ด้วย

ขณะเดียวกัน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของทีเส็บ ยังได้เตรียมต่อยอดแผนการดำเนินงานและโครงการต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ในการจัดซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง หรือ Farm to Functions การพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยการสนับสนุน MICE Sustainability program ต่างๆ อาทิ การจัดงานอย่างไร้คาร์บอน การป้องกันและจัดการขยะจากอาหาร รายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมาตรฐานระบบการบริหารจัดงานอย่างยั่งยืน (ISO 20121) การดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาเนื้อหาและจัดทำสื่อให้ความรู้และการตลาดด้านการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการอย่างยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ในวงกว้างขึ้น อาทิ 5 เมืองไมซ์หลัก ตลอดจนเมืองใหม่ๆ ที่มีศักยภาพด้านไมซ์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรด้านไมซ์และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการอย่างยั่งยืนต่อไป

“การจัดกิจกรรม MICE Sustainability Forum 2016 ในครั้งนี้ ทีเส็บมีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์เกิดความสนใจและสร้างแรงผลักดันในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ในระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในองค์รวมได้ต่อไป” นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ