ทีเส็บรุกปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ เปิดกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาปี 2560 ดันไทยฮับการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียน

11 มีนาคม 2559 /กรุงเทพฯ – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ปี 2559-2560 ต่อยอด 5 โครงการขยายสู่ภาคการศึกษาตามนโยบายผลิตกำลังคนของรัฐบาล พร้อมชูงาน 2nd MICE Academy & Career Day คาดผลิตบัณฑิตไมซ์ 20,000 คนในอีก 5 ปีข้างหน้า ดันไทยเป็นศูนย์การศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub)

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า “นับเป็นข่าวดี เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง ทีเส็บ เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพไมซ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”ซึ่งอาชีวศึกษาเป็นอีกหนึ่งในกำลังคนที่ขาดแคลนมากในภาคอุตสาหกรรมการบริการโดยเฉพาะด้านไมซ์ สอดรับกับแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ปี 2559 ที่มุ่งดำเนินงานใน 5 โครงการหลัก ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือ MICE 101 ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษากว่า 87 แห่งได้นำไปบรรจุในสื่อการเรียนการสอน (2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Coach the Coaches Program) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรไมซ์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คาดว่าปีนี้จะมีผู้สำเร็จหลักสูตรนี้กว่า 150 ท่าน จาก 50 องค์กร (3) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ (Academic Exchange Program) โดยในปีนี้ ทีเส็บวางแผนความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษากับประเทศเยอรมนี และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันทีเส็บมีหน่วยงานพันธมิตรด้านการศึกษาไมซ์จากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น อาทิ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมนี ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา รวม 47 องค์กร (4) โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ (MICE Academic Cluster) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ไมซ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้และร่วมพัฒนาบุคลากร และ (5) โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ (MICE Academy & Career Day) ต่อยอดจากโครงการพัฒนาหลักหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ สู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพ

สำหรับโครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ ครั้งที่ 2 ทีเส็บทำงานร่วมกับสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และพันธมิตรภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไมซ์มาตรฐานสากล กำหนดจัดในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดอบรม Coach the Coaches Program งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรไมซ์ ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 155 ท่านจาก 71 สถาบันทั่วประเทศ และคาดหวังนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการไมซ์ เข้าร่วมงาน กว่า 2,000 คน ทีเส็บประมาณการว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตด้านไมซ์ได้สถาบันละ 50-60 รายต่อปี หรือประมาณปีละ 4,000 คน โดยอีก 5 ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านไมซ์จำนวนกว่า 20,000 คน ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ

“การทำงานด้านศักยภาพบุคลากรไมซ์ปี 2560 เรายังคงมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อจัดวางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาด้านไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Education Hub) และสร้างผู้นำไมซ์รุ่นใหม่ (Creating Future MICE Leaders) สู่สายอุตสาหกรรมไมซ์อย่างมืออาชีพ ผ่าน 3 การพัฒนาหลัก 1. การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล และเนื้อหาหลักสูตรในเชิงลึก ร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร พร้อมกับสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านไมซ์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ต่อไปในอนาคต 2. การพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากต่างประเทศ และการพัฒนาศูนย์องค์ความรู้ ในระดับภูมิภาค และ 3. การพัฒนาบุคคลากรไมซ์สู่สายอาชีพ ผ่านโครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์” นายนพรัตน์ กล่าวสรุปถึงแนวทางการดำเนินงานในปี 2560

สำหรับกิจกรรมในงานเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ งานเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์สาขาต่างๆ ในหัวข้อ “MICE Career Advisory” อาชีพที่ใช่! ในอุตสาหกรรมไมซ์ การบรรยายBattle Talk สุดพิเศษในหัวข้อ “ความฝัน และ ไอเดีย ยิ่งใหญ่เสมอ” โดย ไก่-สมพล ปิยะพงศ์สิริ ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาด พงศ์สุชาติ คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ ผู้อำนวยการกลุ่มสายงานปฏิบัติการองค์กร เดอะ มิราเคิลกรุ๊ป และกิจกรรม Debate หัวข้อ “เมื่อเทรนด์ Start up โดนใจกว่าเป็นมืออาชีพใน Big Company” โดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรชื่อดัง กรรมการผู้จัดการ บริษัทโชว์ไร้ขีด จำกัด คุณอิทธิพล สุรีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำร้อยสาย จำกัด พร้อมนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ชั้นนำของประเทศไทยมาเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้สมัครเข้าทำงาน กว่า 170 ตำแหน่ง หรือฝึกงานในสายอาชีพไมซ์ ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมเวิร์คช้อป การเสริมสร้างบุคลิกภาพสู่อุตสาหกรรมไมซ์ โดย สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers เป็นต้น

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฎิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2101 6860

คุณธิษตยา (แจง) 083 668 1112, คุณโกสินทร์ (ต้น) โทร. 081 566 2053, คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) โทร. 089 406 5544

แชร์บทความ