ทีเส็บ-มิตซูบิชิฯ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการประชุมในประเทศชูกิจกรรมชุมชนยั่งยืน นำร่อง อบต.ยายชา ต่อยอดธุรกิจไมซ์

18 ธันวาคม 2558 / นครปฐม - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมการจัดประชุมภายในประเทศผ่านกิจกรรมเพื่อชุมชน (CSR) มุ่งสร้างสังคมเข้มแข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า การส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ หรือ D-MICE เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์และมุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการดึงงานและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าองค์กรภายในประเทศบริษัทรายใหญ่ๆ ให้มีการประชุมสัมมนาในพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนกลุ่มลูกค้าองค์กรจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 129 บริษัท คิดเป็นจำนวนกว่า 36,630 คน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการชะลอตัว ขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน

“การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้เป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างทีเส็บ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา โดยบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ได้จัดการประชุมประจำปีพร้อมกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือ ซีเอสอาร์ดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมเข้าการประชุมไม่ต่ำกว่า 300 คน ซึ่งการประชุมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมตลาดภายใต้แคมเปญประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับองค์กรธุรกิจในการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดงานในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น หวังผลด้านการสร้างงาน กระจายรายได้ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน”

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือ ซีเอสอาร์ ดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมของกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ทีเส็บได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาในประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยทีเส็บมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนตามแพ็คเกจ DC/Host Functions ในรูปแบบกิจกรรม DC/Host Activity CSR ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจำนวน 100,000-150,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าการประชุม สัมมนานั้นต้องมีการจัดกิจกรรมประเภทซีเอสอาร์รวมอยู่ในการประชุม

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือ ซีเอสอาร์ แบบนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละปีจะแตกต่างกันไป เช่น การปลูกพันธ์ไม้ที่หายากควรแก่การอนุลักษณ์ และการปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ขณะที่ครั้งนี้จะเป็นการทำกิจกรรมในรูปแบบ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน พร้อมด้วยโรงพยาบาล และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างครบวงจรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลยายชา

“บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินงานเพื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องช่วยดูแลสังคมอย่างเป็นรูปธรรมด้วย โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนนอกเหนือจากการประชุมสัมมนา พร้อมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการทำกิจกรรม 5 โครงการ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคม ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม การศึกษา การแพทย์ การอนามัย และผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการปรับปรุงทำนุบำรุงโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ โครงการหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าอยู่ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อการอยู่ดีมีสุข”

นางวาสนา กลิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา กล่าวว่า ในฐานะนายก อบต. ผู้นำชุมชน รู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณ ทีเส็บ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือซีเอสอาร์ ภายใต้การจัดประชุมสัมมนาของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นับเป็นประโยชน์แก่ชุมชนตำบลยายชา ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยน้อมนำเอาแนวทางในโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นำการบริหารจัดการมาทำกิจกรรมให้แก่ชุมชน มีการนำวิถีชีวิตคนเมืองของพนักงานบริษัทมาแลกเปลี่ยนกับชุมชนคนท้องถิ่น เพื่อสังคมองค์รวมตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งทุกโครงการนี้ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ทำให้คนในท้องถิ่นสามารถดูแลเกื้อกูลกันได้ตามแนวทางที่ว่า “ชุมชนเพื่อชุมชน” อันจะก่อให้เกิดการจัดการชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นายนพรัตน์ ยังกล่าวเสริมว่า ทีเส็บ ยังมีแพ็คเกจอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ หรือ Domestic MICE ได้แก่ แพ็คเกจ DMI Package สำหรับกลุ่มประชุมและท่องเที่ยวเป็นรางวัล ขนาด 50-100 คน ให้การสนับสนุนของที่ระลึก กลุ่มขนาด 100 คนขึ้นไปจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 100,000-150,000 บาท / แพ็คเกจสนับสนุนการจัดงานของกลุ่มลูกค้าองค์กรประเทศกลุ่มกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เพื่อขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมส่งเสริมให้มีการจัดงานและเพิ่มจำนวนนักเดินทางจากกลุ่มประเทศ CLMV ให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนของที่ระลึก หรือบริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทางไมซ์ ผ่าน MICE Lane Service ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดกลุ่มเดินทางและจำนวนวันที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

“การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ หรือธุรกิจดีไมซ์ปีงบประมาณ 2558 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศจำนวน 23,702,488 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายถึง 46,401 ล้านบาท และเป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 นั้น ทีเส็บ ได้ตั้งเป้าหมายด้านจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศและรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 โดยมีงานสำคัญที่จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดปี 2558 อาทิ งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ งานประชุม 50 ปีสมาคมการจัดงานบุคลากรแห่งประเทศไทย งาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 และงาน Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) International Conference “PhuDoo” 2016 เป็นต้น” นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-604-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฎิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.thแชร์บทความ