ทีเส็บจับมือโครงการสามพรานโมเดล และพันธมิตรธุรกิจไมซ์ นำร่องสร้างโครงการพัฒนาวิถีการเกษตรดันไทย MICE Sustainable Destination

9 ธันวาคม 2558 กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมกับ โครงการสามพรานโมเดลและพันธมิตรธุรกิจไมซ์ ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์อุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์จากชุมชนโดยตรง สร้างจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรับกระแสโลก ผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างยั่งยืน MICE Sustainable Destination

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมการจัดงานเชิงธุรกิจในประเทศไทยของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ ทีเส็บจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการไมซ์กับชุมชนเพื่อต่อยอดโมเดลการสร้าง “ไมซ์อย่างยั่งยืน” ที่เป็นรูปธรรมและผลของธุรกิจสามารถสร้างกำไรคืนกลับสู่ชุมชนและสังคม

“ทีเส็บ ร่วมมือกับโครงการสามพรานโมเดล สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมโรงแรมไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้มีส่วนร่วม กับ “โครงการการพัฒนาวิถีการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์” ผ่านการจัดซื้อสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการนำเสนออาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการไมซ์และประเทศไทย โดยการดำเนินงานโครงการขณะนี้อยู่ในระยะการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้จริงในเชิงปฏิบัติ และจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559”

“จุดเด่นของโครงการนี้ ถือ เป็นโครงการแรกของภาคพื้นเอเชียในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ในการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชุมชนผ่านการจัดซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง เป็นการส่งเสริมเกษตรกรไทยให้ปลูกพืชด้วยวิธีที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลง ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการนำสินค้าเกษตรจากเกษตรกรไทยมาใช้ในสำหรับการบริการในสถานประกอบการ เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสามประสานของหน่วยงานรัฐ ธุรกิจเอกชน และชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาธุรกิจ สังคม และชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ”

สำหรับปัจจุบันโครงการนำร่อง “โครงการ การพัฒนาวิถีการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์” มีผู้ประกอบการไมซ์ไทยเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นจำนวน 9 ราย ได้แก่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติไบเทค โรงแรมพลาซ่า แอทธินี อะ รอยัล เมอริเดียน โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ และโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

โครงการดังกล่าว เป็นส่วนของหนึ่งแผนแม่บทของทีเส็บในด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ยั่งยืนชั้นนำของโลกด้วยนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบของแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่มุ่งการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล Arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล Kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-604-6096    อีเมล Kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฎิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล Paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ