ทีเส็บจับมืออาเซียนผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ระดับภูมิภาค

กรุงเทพฯ , 4 ธันวาคม 2557 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปีพ.ศ. 2558 รวมถึงโอกาสผลกระทบ และความท้าทายต่ออุตสาหกรรมไมซ์จากการเปิดประตูการค้าเสรีระดับภูมิภาค กอปรกับได้รับมอบหมายจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำมาตรฐานห้องประชุมอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) พร้อมเดินหน้า เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพิเศษครั้งที่ 1 ว่าด้วย มาตรฐานห้องประชุมอาเซียน 1st Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) Category: Meeting Room พร้อมเดินหน้าผสานความร่วมมือในการนำร่องมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทย (Thailand MICE Venue Standard) เป็นแม่แบบ เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค ปูทางสู่ความร่วมมือส่งเสริมตลาดภายใต้แบรนด์อาเซียนร่วมกันอย่างมีเอกภาพในอนาคต

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “การประชุมอาเซียนวาระพิเศษครั้งที่ 1 ว่าด้วย มาตรฐานห้องประชุมอาเซียน 1st Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) Category: Meeting room จะเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาค ในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน ขึ้นเป็นมาตรฐานระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยได้นำเสนอมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยขึ้นเป็นต้นแบบพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอด ซึ่งในการประชุมครั้งสำคัญนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวของอาเซียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และประเทศไทย”


“การจัดการประชุมอาเซียนวาระพิเศษในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างแบรนด์และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์หลักตามแผนการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน การสร้างแบรนด์ การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า การกระจายงาน การส่งเสริมการเดินทางภายในภูมิภาค การส่งเสริมตลาดระยะใกล้ ยุทธศาสตร์การผนึกรวมตลาด และการจำแนกกลุ่มตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการด้านไมซ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นำไปสู่การสร้างแบรนด์ส่งเสริมตลาดร่วมกันของภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต”


ทั้งนี้ ประเทศไทย ได้มีนำเสนอต่อเวทีประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนมกราคมปี 2557 ในการนำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทย (Thailand MICE Venue Standard) เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน ต่อมามีการจัดตั้งคณะทำงานด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน และมีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดประชุมอาเซียนวาระพิเศษขึ้น โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือกรอบหลักเกณฑ์การจัดทำมาตรฐาน ระบบการตรวจสอบ คู่มือ กระบวนการออกใบรับรองมาตรฐาน โครงการนำร่องในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ โดยจะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมอาเซียนวาระพิเศษด้านมาตรฐานโรงแรมสีเขียวและมาตรฐานบริการด้านสปา เพื่อผลักดันให้กลุ่มประเทศในอาเซียนมีมาตรฐานสินค้าและบริการด้านไมซ์ตลอดจนการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งเดียวกัน


จากรายงานกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักเดินทางธุรกิจของอาเซียน ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2555 อาเซียนต้อนรับนักท่องเที่ยวนานาชาติกว่า 87 ล้านคน โดยร้อยละ 46 เป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวในอาเซียนจะขยายตัวอย่างมากโดยมีปริมาณถึง 118.63 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 35 จากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งหากอุตสาหกรรมไมซ์มีการพัฒนาและเติบโตระดับเดียวกันในภูมิภาค จะมีผู้เดินทางกลุ่มไมซ์รวม 12 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นรายได้สูงถึงร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 919,164 คน สร้างรายได้รวม 80,800 ล้านบาท โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนติดอันดับ 10 ประเทศแรกที่มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาในประเทศไทย ประกอบด้วย นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากมาเลเซียจำนวน 69,034 คน สิงคโปร์ 66,956 คน และอินโดนีเซีย 33,325 คน


“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานด้านต่าง ๆ ขึ้นเพื่อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ด้วยตระหนักดีกว่า การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยนั้นจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อม ที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้พัฒนามาตรฐานด้านไมซ์ที่สำคัญ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีศักยภาพในระดับสากล และทำให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ มาตรฐาน ISO 50001 Energy Management, ISO 22000 Food Safety, มอก. 22300 MICE Security Management, ISO 22301 Business Continuity Management Systems และ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) หรือ มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทย


“ภายใต้กรอบความร่วมมือในการผลักดันมาตรฐานห้องประชุมอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard) นั้นประเทศกลุ่มสมาชิกทั้งหมด จะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบูรณาการด้านมาตรฐานห้องประชุมให้มีมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาคอาเซียนนั้น ย่อมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค ให้กับทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน เปิดโอกาสทางการขาย รวมถึงอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สร้างทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับผู้เดินทางไมซ์จากทั้งในอาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป


ภายหลังจากการประชุมวาระพิเศษนี้แล้วนั้น ผลสรุปจากการประชุมจะเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะใช้มาตรฐานห้องประชุมอาเซียนในมาตรฐานระดับภูมิภาค โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้มาตรฐานห้องประชุมอาเซียน รวมถึงเริ่มกระบวนการประเมินห้องประชุมทั่วทั้งภูมิภาคได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ การดำเนินงานส่งเสริมมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทย ตลอดไตรมาสที่ 3 และ 4 ของ ปี 2557 นี้ทีเส็บได้เดินหน้าประเมินผู้ประกอบการไมซ์ไทยใน 6 พื้นที่เป้าหมาย คือ เมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น) และหาดใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการไมซ์สนใจเข้าร่วมรับการประเมินเป็นจำนวนถึง 80 ราย และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยได้เป็นครั้งแรก ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ