ทีเส็บ จับมือ “มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส” พัฒนาการศึกษาไมซ์ไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล รองรับ AEC

กรุงเทพ 17 พฤศจิกายน 2557 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ รุกขยายเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์กับมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส (University of North Texas: UNT) มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เป็นสากล เตรียมพร้อมเชิงรุกผลิตบุคลากรกว่า 5,000 คน ป้อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บได้เร่งดำเนินการตามแผนแม่บท 5 ปีขององค์กรในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (พ.ศ.2555-2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งการส่งเสริมองค์กรและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล สำหรับงานด้านการศึกษานั้นทีเส็บพัฒนา MICE Academy ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคธุรกิจไมซ์ และเสริมศักยภาพด้านไมซ์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์ในอาเซียน โดยภายใต้ MICE Academy นั้นมีการดำเนินงานหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล (MICE 101) โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาไมซ์ ภายใต้กิจกรรม Coach the Coaches Program โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านไมซ์ (MICE Academic Exchange Program) เป็นต้น


สำหรับ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านไมซ์ (MICE Academic Exchange Program) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และนักวิจัยของสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวอุตสาหกรรมไมซ์ โดยในปีนี้ ทีเส็บได้ได้ร่วมมือกันพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศโดยในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้นมีกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคซึ่งเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ จีน และอังกฤษ


“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีเส็บ จึงได้ริเริ่มการดำเนินงานเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านไมซ์ กับสถาบันการศึกษาของประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีเส็บได้บุกเบิกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส (University of North Texas: UNT) ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่มีความโดดเด่นในวิชาด้านการท่องเที่ยวและการบริหารงานอีเว้นท์


สำหรับข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสจะครอบคลุม 5 ด้านคือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้, การแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ หลักสูตรและงานวิจัย, การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ทุนการศึกษา, การพัฒนาหลักสูตรไมซ์และการร่วมจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างพันธมิตร สานความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันไทยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้ว ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาไปพัฒนาหลักสูตรสำหรับสถาบันการศึกษาไทยให้มีเนื้อหาทันสมัย และผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริง เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย ในด้านการส่งเสริมงานด้านการตลาดและการขาย เพราะสหรัฐอเมริกาถือประเทศอันดับท็อปเท็น ที่มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดอีกด้วย” นายจิรุตถ์กล่าวเสริม

ด้าน ดร. นีล สมาท์เทรสก์ ประธานมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่ดีและมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะช่วยพัฒนาและเชื่อมโยงให้มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุดประเทศไทยได้ผลักดันในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ ควบคู่ไปกับด้านการศึกษา โดยประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งหลักสูตรด้านการบริหารการจัดการงานอีเวนท์อย่างชัดเจน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดว่าเป็นที่นิยมในลำดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัย


“ความร่วมมือในครั้งนี้ สามารถยืนยันการเริ่มต้นสัมพันธภาพระหว่าง UNT และ ทีเส็บ ที่สามารถจะขยายฐานความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคต และยังช่วยให้ UNT สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจำนวนกว่า 80 แห่งทั่วประเทศไทยที่ได้มีการนำเอาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ด้วยเครือข่ายที่ดีและแข็งแกร่งด้านการพัฒนาของ ทีเส็บ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส สามารถเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาของไทยที่มีการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการ หลักสูตรและงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ทุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรไมซ์ และการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกันตามกรอบความร่วมมือของการลงนามในครั้งนี้” นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป


ทีเส็บตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินงานด้าน MICE Academy นี้จะสามารถผลิตนักศึกษาไมซ์ได้ปีละกว่า 5,000 คน และเพิ่มเป็น 20,000 คนภายในปี 2558 นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษาในปีหน้านั้นยังมีการดำเนินงานโครงการสำคัญคือ โครงการ MICE Career Day เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพไมซ์โดยมีการออกบูธของผู้ประกอบการด้านไมซ์กว่า 50 บริษัท เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในองค์กร และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการที่สนใจในการเข้าสู่สายงานธุรกิจไมซ์


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ