การประชุมแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอ Visa และ Work Permit ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรม “การประชุมแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอ Visa และ Work Permit ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์” ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการขอรับการตรวจลงตรา (VISA) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ


รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา (VISA)

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง (Objectives)

ประเภทของการขอวีซ่า (Type of Visa)

๑) คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมในฐานะ “ลูกจ้างของผู้จัดงานประชุมหรือสัมมนา” เพื่อให้เกิดงานประชุมหรือสัมมนาถือว่าเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ต่อกระทรวงแรงงาน เว้นแต่เป็นการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ให้ยื่นแบบแจ้งการทำงาน (ตท. ๑๐)

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน (Non-Immigrant Visa รหัส B)

๒) คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดำาเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนดังต่อไปนี้ ไม่เข้า ข่ายเป็นการทำงาน โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit) และไม่ต้องแจ้งการทำงาน (ตท. ๑๐)

๒.๑ กิจกรรมงานเข้าร่วมประชุม หารือ สัมมนา

๒.๒ กิจกรรมงานเข้าชมงานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า

๒.๓ กิจกรรมงานเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจ หรือพบปะเจรจาธุรกิจ

๒.๔ กิจกรรมงานเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและ วิชาการ

๒.๕ กิจกรรมเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมและ สัมมนาทางด้านเทคนิค

๒.๖ กิจกรรมงานซื้อสินค้าในการแสดงสินค้า

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa)

ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติกลุ่มไมซ์ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับจ้าง หรือทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เป็นผู้เข้าร่วมงานจะถือว่าอยู่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยว (Tourist) ตาม คำนิยามในพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๒๒

หมายเหตุ ชาวต่างชาติบางสัญชาติที่เดินทางเข้า ประเทศไทย โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหรือ ได้รับสิทธิขอรับตรวจลงตราประเภท Visa on Arrival (VoA) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซท์ของกระทรวงการต่างประเทศ
แชร์บทความ