ทีเส็บ จับมือจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือชู 1st D-MICE Mart กระตุ้นตลาดไมซ์เมืองล้านนา

เชียงใหม่, 7 พฤษภาคม 2557 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 1st D-MICE Mart  ต่อยอดแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของเชียงใหม่ หวังกระตุ้นให้เกิดการจัดงานประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะสั้น พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้อุตสาหกรรมไมซ์ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น      และประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งผ่านกรอบความร่วมมือ GMS/BIMSTEC ผลักดันให้เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับสากล

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “แม้สถานการณ์ที่ผ่านมา จะส่งผลให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างชาติชะลอการเดินทางมายัง ประเทศไทย ทางทีเส็บยังคงตระหนักถึงศักยภาพและความสำคัญของตลาดไมซ์ในประเทศที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ลดการพึ่งพาจากภายนอก ด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม องค์กรต่าง ๆ ที่ช่วยกันพลิกฟื้น และส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศมากขึ้น จึงทำให้ประเทศไทยสามารถฟื้นตัวในด้านเศรษฐกิจด้วยการใช้กลไกของการจัดงานไมซ์ในประเทศมาเป็นตัวชู ทั้งนี้โดเมสติกไมซ์มีสัดส่วนรายได้ถึง 1 ใน 5 ของมูลค่าธุรกิจไมซ์โดยรวม หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท”<s></s>


ที่ผ่านมา ทีเส็บได้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดีไมซ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศโดยเฉพาะเมืองไมซ์ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต สร้างความพร้อมในการรองรับการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่ได้ระดับมาตรฐานสากล


สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ทีเส็บ ได้ร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับทางจังหวัด  องค์กรภาคีเครือข่าย ในการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าบริการด้านไมซ์ ความพร้อมของจังหวัด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดขยายผล เพื่อปูรากฐานและผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง


ในปี 2556 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปี Year of MICE ของเชียงใหม่ และเป็นก้าวแรกของการพัฒนาตามแผนแม่บท 5 ปีเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ ซึ่งทางทีเส็บได้ริเริ่มจัดกิจกรรมโรดโชว์ภายในประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ “ประชุมเมืองไทย มั่นใจเชียงใหม่พร้อม” เพื่อนำเสนอศักยภาพและความพร้อมของเชียงใหม่ในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ <s></s>


“สำหรับปีนี้ ทีเส็บยังดำเนินการตามแผนแม่บท 5 ปีเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ เน้นการตลาดและการขายเชิงรุก ด้วยการเปิดตัวโครงการ 1st D-MICE Mart หรือ งานไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้นำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ในประเทศ โดยเฉพาะงานนี้มีไฮไลท์ที่มีการระดมผู้ซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ องค์กร อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ขาย ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม สายการบิน     บริษัทจัดการภาคพื้นดิน (DMC) บริษัททัวร์ และบริษัทจัดงานไมซ์ ต่าง ๆ มาพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง    สร้างโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการจัดงาน และกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ อัพเดทข้อมูลข่าวสารบริการในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ไปยังประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยงาน 1st D-MICE MART จะยังจัดให้มีขึ้นในเมืองไมซ์ซิตี้อื่น ๆ ได้แก่ ขอนแก่น พัทยา และ ภูเก็ต” นายนพรัตน์ กล่าว

ด้านนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดในปีที่ผ่านมาว่า “มีการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในด้านของการขยายความร่วมมือทางการตลาดในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนการได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับชาติที่สำคัญ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทีเส็บและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมเมือง    ซัปโปโรของญี่ปุ่น เพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะไมซ์ในเชียงใหม่ พร้อมกันนี้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโดยังร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมไมซ์ของทั้งสองเมือง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์เชียงใหม่อีกทางหนึ่ง”


ในปีที่ผ่านมา เชียงใหม่ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญ อาทิ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit) การประชุมข้าวโลก (Thailand Rice Convention 2013) นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเชียงใหม่ MICE City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมไมซ์ จัดกิจกรรม “Year of MICE เชียงใหม่พร้อม” ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความสนใจในการทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดประชุม (liaison) ของจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรม Agent Familiarization Trip และโครงการลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ

สำหรับปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด โดยเน้นการส่งเสริมตลาดภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือ GMS/BIMSTEC และเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเชียงใหม่ให้เป็นเมืองจุดหมายการประชุมระดับนานาชาติ Global MICE City โดยใน 2-3 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นตลาดประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก โดยทางจังหวัดจะมีบทบาทให้การสนับสนุน       ใน 3 แนวทาง คือ


1.                จังหวัดพร้อมจะดำเนินการตามนโนบายของรัฐบาล และจะกำหนดให้ MICE Destination เป็นนโยบายและกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเมือง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค การปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับโครงการนี้อย่างจริงจัง


2.                จังหวัดจะเป็นแกนในการขับเคลื่อนนโยบาย  และประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็น MICE Destination อย่างแท้จริง


3.                ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และสร้างพันธสัญญาในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ไมซ์ของจังหวัดมีการดำเนินการอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน


“อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาประกอบด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจบริการที่หลากหลาย ตลอดจนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์จากภายในประเทศ สู่ระดับนานาชาติ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุป


ทั้งนี้ ทีเส็บประมาณการณ์ว่าในปี 2557 จะมีการเติบโตของดีไมซ์โดยรวม คิดเป็นจำนวนนักเดินทาง 4,502,406 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และคิดเป็นมูลค่าตลาดดีไมซ์ 13,291 ล้านบาท เพิ่มจำนวนรายได้ขึ้นร้อยละ 4 พร้อมกันนี้ ทีเส็บยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาดีไมซ์ พร้อมยกระดับตำแหน่งทางการตลาดของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นตลาดไมซ์คุณภาพของภูมิภาคเอเชียต่อไป


# # #

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง                    โทร 0-2694-6095                         อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว                         โทร 0-2694-6000                         อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง              โทร 0-2694-6006                          อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


แชร์บทความ