รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ด้วยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่กำหนดไว้ ประกอบกับอัตราผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ลดจำนวนจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 7 จังหวัด ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค เพิ่มจำนวนประเทศ/พื้นที่ ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ทั้งยังอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อรักษาสมดุลด้านสาธารณสุขกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้


1. เพิ่มรายชื่อประเทศ/พื้นที่ ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

จากประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้กำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มเติมจากเดิม 46 ประเทศ/พื้นที่ เป็น 63 ประเทศ/พื้นที่ โดยได้มีการเพิ่มรายชื่อ 17 ประเทศ/พื้นที่ ดังต่อไปนี้

1. โครเอเชีย 2. อินเดีย 3. อินโดนีเซีย 4. คูเวต 5. ลาว 6. ลักเซมเบิร์ก 7. มัลดีฟส์ 8. มองโกเลีย 9. เมียนมา 10. เนปาล 11. โอมาน 12. ฟิลิปปินส์ 13. โรมาเนีย 14. สาธารณรัฐสโลวัก 15. ศรีลังกา 16. เวียดนาม 17. ไต้หวัน


2. การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์

ศบค. มีคำสั่งปรับเขตพื้นที่จังหวัดตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้

            1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา            สงขลา

            2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 38 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (ยกเว้นอำเภอบางละมุง เมือง พัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่) ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง) ตรัง ตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง) นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก) ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ) เพชรบูรณ์ ระนอง(ยกเว้นเกาะพยาม) ระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด) ราชบุรี ลพบุรี สตูล สมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงันและเกาะเต่า) อ่างทอง อุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม) อุบลราชธานี

            3) พื้นที่ควบคุม จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์) แพร่พะเยา มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน) ศรีสะเกษ สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ) หนองบัวลำภู อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ

            4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครพนม น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร


3. การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยกำหนดจำนวนบุคคลเข้ารวมกลุ่มดังนี้

           1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน

           2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามรวมกลุ่มมากกว่า 200 คน

           3) พื้นที่ควบคุม ห้ามรวมกลุ่มมากกว่า 500 คน

           4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามรวมกลุ่มมากกว่า 1,000 คน

           5) พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนจำนวนมากสามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ห้ามไม่ให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆในสถานที่แออัด หรือการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนดโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) พิจารณามาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าระงับ ยุติการชุมนุม หรือกิจกรรมมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค


4. กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับยกเว้น

การรวมกลุ่มของบุคคลต่อไปนี้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 3 โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก 

2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 

3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4) กิจกรรมการรวมกลุ่มตามปกติในที่พักอาศัย ที่ทำงาน การประชุม หรือการออกกำลังกายในสถานที่ที่กำหนด 

5) กิจกรรมที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน หรือกิจกรรมตามที่ ศปม.กำหนดหากพบว่ากิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคให้เจ้าหน้าที่ตักเตือน แก้ไขให้ถูกต้องหรือสั่งให้ยุติกิจกรรมได้


5. การห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ห้ามออกนอกที่พักระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยังคงบังคับใช้ต่อเนื่องทุกจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และให้การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ที่ได้ประกาศหรืออนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงบังคับใช้ต่อไป


6. การปฏิบัติงานนอกสถานที่

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนยังคงปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน โดยให้ ศปก. ศบค. หารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนพิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบ หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า ที่สามารถจัดมาตรการป้องกันโรคได้ เช่น การรักษาพยาบาล การติดต่อในกระบวนการยุติธรรม ให้ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม


7. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์

ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดติดตามการดำเนินงานของสถานที่ กิจการ กิจกรรม ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ตามประเภทกิจการและกิจกรรมตามระดับความเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จัดระบบหมุนเวียนระบายอากาศ กำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไข การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ตามที่กำหนด รวมทั้งมาตรการที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ดังนี้


1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ก. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ลักษณะคล้ายกันเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 500 คน ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลาจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อระบายอากาศจัดเตรียมอาหารแบบแยกชุดเว้นระยะห่างรวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)กำหนดในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่าจำนวนการจำกัดการรวมกลุ่มของบุคคลตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัดให้เห็นชอบก่อนจัดงาน

                ข. ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านไม่เกิน 22.00 น. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำกัดจำนวนผู้นั่ง โดยในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้นั่งไม่เกิน 50% ของจำนวนที่นั่ง ในพื้นที่เปิดอากาศถ่ายเท เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งไม่เกิน 75% ของจำนวนที่นั่งการแสดงดนตรีในร้านสามารถทำได้โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน มีการเว้นระยะห่าง งดติดต่อสัมผัสผู้ใช้บริการให้นักดนตรีสวมหน้ากากตลอดเวลา อนุโลมเฉพาะนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากได้ขณะแสดงมาตรการนี้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่ลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการเพื่อการจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุมได้ถึง 22.00 น. ยังคงจำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดบริการในส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกม เครื่องเล่น สวนสนุก และสวนน้ำ

ง. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท บ้านหนังสือ หอศิลป์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือสถานที่ลักษณะ คล้ายกัน เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการพิจารณาตามเกณฑ์ของขนาดพื้นที่ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือไม่เกิน 75% ของจำนวนที่รองรับได้โดยผู้ใช้บริการห้ามบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามทำกิจกรรมที่เกิดความแออัด และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จ. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดแข่งขันให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาความเหมาะสมโดยกีฬาในร่มจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม กีฬากลางแจ้งจัดแข่งขันโดยมีผู้ชมในสนามไม่เกิน 25% ของความจุสนาม และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อใช้สถานที่โดยไม่มีผู้ชมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้

ฉ. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละคร เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 22.00 น. โดยสถานที่ที่เป็นห้องปรับอากาศจำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุที่นั่ง หากเป็นพื้นที่เปิดอากาศระบายถ่ายเทดี จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 75% ของความจุที่นั่งให้เว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากงดบริโภคอาหารเครื่องดื่มสำหรับโรงมหรสพหรือโรงละครให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความเหมาะสมให้มีการจัดแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือการแสดงที่มีลักษณะคล้ายกันได้ โดยจำกัดจำนวนผู้แสดงและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 50 คน ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาอนุโลมให้ถอดหน้ากากขณะแสดงบนเวที งดติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด


2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ก. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา มหกรรมด้านกีฬา การจัดแสดงสินค้า (งดเว้นกิจกรรมเชิญชวนบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม) การจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 500 คน ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างไม่แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนดในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่าจำนวนการจำกัดการรวมกลุ่มของบุคคลตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัดให้เห็นชอบก่อนจัดงาน

ข. ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านไม่เกิน 23.00 น. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาตรการนี้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่ลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ ยังคงจำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดบริการในส่วนที่เป็นสวนสนุก และสวนน้ำ

ง. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดแข่งขัน ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้กีฬาในร่มจัดการแข่งขันโดยมีผู้ชมในสนามไม่เกิน 25% ของความจุสนาม กีฬากลางแจ้งแข่งขันโดยมีผู้ชมในสนามไม่เกิน 50% ของความจุสนาม และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

จ. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละคร เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยสถานที่ที่เป็นห้องปรับอากาศให้จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 75% ของความจุที่นั่ง หากเป็นพื้นที่เปิด อากาศระบายถ่ายเทดี ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ โดยจัดให้มีการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากในระหว่างการชม


3) พื้นที่ควบคุม

 ก. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 1,000 คนผู้ร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างไม่แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนด ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่าจำนวนการจำกัดการรวมกลุ่มของบุคคลตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัดให้เห็นชอบก่อนจัดงาน

 ข. ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านตามเวลาปกติ ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านมาตรการนี้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

 ค. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ยังคงปิดบริการในส่วนที่เป็นสวนสนุก สวนน้ำที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพื้นที่ปิด

 ง. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดแข่งขัน ประเภทกีฬาในร่มจัดการแข่งขันได้โดยมีผู้ชมในสนามไม่เกิน 50% ของความจุสนาม กีฬากลางแจ้งแข่งขันโดยมีผู้ชมในสนามไม่เกิน 75% ของความจุสนาม และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 


 4) พื้นที่เฝ้าระวังสูง

 ก. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดแข่งขัน ประเภทกีฬาในร่มจัดการแข่งขันได้โดยมีผู้ชมในสนามไม่เกิน 75% ของความจุสนาม กีฬากลางแจ้งแข่งขันโดยมีผู้ชมตามความจุสนาม และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 


 5) พื้นที่เฝ้าระวัง

 การดำเนินงานของสถานที่ กิจการ และกิจกรรม เปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำของทางราชการ กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 45 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

เพื่อให้การดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยมีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ดังต่อไปนี้


1. ให้สถานที่ต่อไปนี้เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค อาทิ มาตรการ DMHTTA มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ให้พิจารณาใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ตามความพร้อมของสถานที่

1.1 โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการได้ กรณีให้ บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน มีช่วงเวลาพักเพื่อระบายอากาศของห้องประชุม เตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างไม่แออัด รวมทั้งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กำหนด

1.2 ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ตามเวลาปกติ อนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน มีการเว้นระยะห่าง งดติดต่อสัมผัสผู้ใช้บริการให้นักดนตรีสวมหน้ากากตลอดเวลา อนุโลมเฉพาะนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากได้ขณะแสดง 

1.3 ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมแออัด กรณีให้บริการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.1

1.4 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท บ้านหนังสือ หอศิลป์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือสถานที่ลักษณะคล้ายกัน เปิดดำเนิน การได้โดยผู้ใช้บริการห้ามบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม งดทำกิจกรรมที่เกิดความแออัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.5 การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดแข่งขันกีฬา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้ชมในสนามต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีผลตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK 

1.6 โรงมหรสพโรงละคร เปิดดำเนินการได้โดยแจ้งเปิดดำเนินการต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เพื่อกำกับ ติดตามหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากตลอดเวลา อนุโลมให้ถอดหน้ากากขณะแสดงบนเวที งดติดต่อสัมผัสระหว่างผู้แสดงกับผู้ชมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด


2. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีจำนวนคนรวมกันมากว่า 1,000 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นตามข้อกำหนด ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น


8. การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพื้นที่จังหวัด และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก. ศบค.) เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาปรับระดับความเข้มหรือผ่อนคลายพื้นที่สถานการณ์ย่อยในระดับท้องที่ หรือเขตอำเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ตามความจำเป็นตามสถานการณ์

ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกำหนดให้ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินตามมาตรการ และให้มีอำนาจพิจารณากำหนดระดับความเข้ม หรือผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศ และการกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว


9. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

พื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่สถานการณ์ที่เป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวัง และตามมาตรการ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับที่ 36 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และให้ยกเลิกข้อความที่กำหนดจำนวนบุคคลที่เข้ารวมกลุ่ม โดยกำหนดใหม่ให้การรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมากในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวสามารถทำได้ตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


10. การเตรียมความพร้อมของสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วประเทศ 

สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทั่วประเทศยังคงปิดดำเนินการโดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนคลายการเปิดสถานประกอบการได้ตามแผนและกรอบเวลาที่รัฐบาลจะประกาศต่อไปภายใต้เงื่อนไข การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กำหนด


สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด


อ้างอิง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0001.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0013.PDF

https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/6041

https://www.facebook.com/ThaiMFA/posts/6645165212190097


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th


แชร์บทความ