รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

editor image


รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยังมีจำนวนสูง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงมีมติให้ดำเนินมาตรการควบคุมที่จำเป็นสำหรับสถานที่ กิจการ และกิจกรรม สำหรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ต่อไป เพื่อยุติสถานการณ์การระบาดให้จบลงโดยเร็วที่สุด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 27 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่และบังคับใช้มาตรการตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 และ ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 

สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

 

อ้างอิง  

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&3-&type=detail&id=114713

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/091/T_0024.PDF

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=782

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=784

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ