banner

UA DAY - เสวนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ : ปลดพันธนาการจากออนไลน์แพลตฟอร์ม”

ประเด็นการเสวนา • มาตรการส่งเสริม SME - ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการยกระดับธุรกิจ • การตลาด 5.0 - การสร้างตัวตน สร้างคอนเทนต์ • E-Commerce - Marketing Platform •Thailand UA Local Initiative - เว็บไซต์ควรรองรับการใช้โดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่น

แชร์บทความ

Date

28 มี.ค. 2566

Venue

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

UA DAY - เสวนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ : ปลดพันธนาการจากออนไลน์แพลตฟอร์ม”

Detail

ประเด็นการเสวนา • มาตรการส่งเสริม SME - ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการยกระดับธุรกิจ • การตลาด 5.0 - การสร้างตัวตน สร้างคอนเทนต์ • E-Commerce - Marketing Platform •Thailand UA Local Initiative - เว็บไซต์ควรรองรับการใช้โดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่น

แชร์บทความ