เลือกประเทศไทย

บริการครบวงจร

editor image

ด้วยการบริการครบวงจร (One Stop Service) ที่อำนวยความสะดวกการจัดงานไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจไมซ์ไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยงการให้บริการจัดงานไมซ์ด้วยระบบดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดงาน เจ้าของงาน และผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปได้อย่างภาคภูมิ 

1. การให้บริการที่สนามบิน (Service at the airport) 

การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีเส็บมุ่งเน้นการบริการเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาคเอเซีย ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลก สร้างจุดเด่นและความประทับใจในการบริการต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากทั่วทุกมุมโลก    

 1. การให้บริการข้อมูลการขอรับการตรวจลงตรา หรือการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
 2. การให้บริการไมซ์ เลน  (MICE LANE) เป็นการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ
 3. การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) 
 4. ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) 
 5. เคาน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (TCEB Information Center) เพื่อให้บริการข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือ ณ สายพานรับกระเป๋าหมายเลข 18
 6. การให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบิน โดยเป็นการทำงานแบบบูรณา การร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. มาตรฐานการจัดงานและสถานที่จัดงาน 

จาก มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ผู้ประกอบการไมซ์ ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า สำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกร้าน การจัดอบรมสัมมนา หรือการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า สามารถหักรายจ่ายที่จำเป็นได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2565 

กรมสรรพากรอัปเดทเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายไปเป็ฯค่าสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้ 

มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการจัดอบรมสัมมนา 

 • ค่าห้องสัมมนา หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการห้องสัมมนาเรียกเก็บเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการใช้ห้องสัมมนาตามปกติ
 • รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการ ค่าวิทยากร และค่าวัสดุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการอบรมสัมมนา เช่น ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าบันทึกภาพและเสียง และค่าจัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในการฝึกอบรม 
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จัดอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถลูกจ้างของตน ต้องจัดทำโครงการอบรมสัมมนา โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบโครงการเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมิน
 • กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนานั้น ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนจากนายทะเบียน
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 4 ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548

มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ  

 • การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ ต้องเริ่มจัดงานระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 (เริ่มจัดภายในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ช่วงเวลาจัดงานสามารถเสร็จสิ้นหลัง 31 ธันวาคม 2565 ได้)
 • การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดงานและชำระค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565

editor image

3. มาตรฐานการจัดงานและสถานที่จัดงาน 

ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และโรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดกิจกรรม “TMVS Partnership Program” ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนกรกฏาคม ที่ผ่านมา เป็นการพบปะกันระหว่างสถานที่จัดงานไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) กับบริษัทออแกไนซ์เซอร์ที่ให้บริการการจัดงานในรูปแบบออนไซด์ / ไฮบริดอีเวนต์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไมซ์ของประเทศแบบครบทุกด้าน

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เปิดให้บริการมากว่า 40 ปี มีพื้นที่ทั้งหมด 63 ไร่ โรงแรมตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี เดินทางสะดวก อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดง และสนามบินดอนเมือง นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ อาทิเช่น SHA Plus / Green Hotel / TMVS AMVS / Hotel Standards 4 stars โดยมีห้องประชุมสำหรับการจัดงาน จัดประชุม อาทิ ห้อง Cattaleya , Grand Ballroom , Convention Center ที่รองรับลูกค้าได้กว่าหนึ่งพันคน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องพักกว่า 512 ห้อง Sport Complex ให้บริการฟรีแก่ผู้เข้าพัก และคนภายนอกในราคาเดือนละ 3,000 บาท ห้องอาหารจีน อาหารญี่ปุ่น โดยมีเมนูอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองจากทางโรงแรม เช่น เมนูกล้วยทอด เป็นต้น

เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย