เลือกประเทศไทย

บริการครบวงจร

editor image

    ด้วยการบริการครบวงจร (One Stop Service) ที่อำนวยความสะดวกการจัดงานไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจไมซ์ไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยงการให้บริการจัดงานไมซ์ด้วยระบบดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดงาน เจ้าของงาน และผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปได้อย่างภาคภูมิ

1. การให้บริการที่สนามบิน (Service at the airport) 

การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีเส็บมุ่งเน้นการบริการเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาคเอเซียซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลก สร้างจุดเด่นและความประทับใจในการบริการต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากทั่วทุกมุมโลก    

 1. การให้บริการข้อมูลการขอรับการตรวจลงตรา หรือการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
 2. การให้บริการไมซ์ เลน  (MICE LANE) เป็นการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ
 3. การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) 
 4. ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) 
 5. เคาน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (TCEB Information Center) เพื่อให้บริการข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือ ณ สายพานรับกระเป๋าหมายเลข 18
 6. การให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบินโดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในปัจจุบัน ทีเส็บ มีบริการ MICE Lane ซึ่งเป็นบริการเฉพาะของทีเส็บในการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในช่องพิเศษที่สนามบินหลัก 2 แห่ง คือ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง มีเคาน์เตอร์ประสานงานและประชาสัมพันธ์งานไมซ์อยู่ที่สนามบินทั้ง 2 แห่ง  และมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) ทีเส็บมีแผนจะพัฒนาเพิ่มการให้บริการ MICE lane ครอบคลุม 5 สนามบินหลัก คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี พร้อมเพิ่มมูลค่าการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจในการเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยจะแบ่งกลุ่มการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. คณะผู้เดินทางกลุ่มพิเศษสุด (VVIP) อาทิ เช่น บุคคลสำคัญของประเทศเจ้าภาพ, CEO , ผู้นำสูงสุดของงานประชุม หรืองานแสดงสินค้านานาชาติ 
 2. คณะผู้เดินทางกลุ่มพิเศษ (VIP) เช่น กลุ่มผู้บริหารการจัดงาน หรือผู้บริหารบริษัทสำคัญที่เข้าร่วมงาน
 3. คณะผู้เดินทางกลุ่มประชุมทั่วไป (Delegate) 

ทั้งนี้ คาดว่านโยบาย Free Visa ของรัฐบาลดังกล่าวจะส่งผลให้มีจำนวนนักเดินทางไมซ์ในระยะ 5 เดือนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักเดินทางไมซ์จากจีน ที่มีจำนวนนักเดินทางติดอันดับที่ 3 ของประเทศไทย โดยคาดว่าจะมีนักเดินทางไมซ์จากจีนเข้าสู่ประเทศไทย 35,000 คน และเข้ามาใช้บริการ Mice Lane จำนวนไม่ต่ำกว่า 3,500 คน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสร้างรายได้จากอุตสาหกรรม MICE และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปี ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ต่อไป

2. ความตกลงยกเว้นวีซ่าไทย-จีน

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยจะยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และเมื่อรวมการเดินทางหลาย ๆ ครั้งภายในห้วงเวลา 180 วัน ระยะเวลาในการพำนักรวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง

editor image
เครดิต : mfa.go.th


 3ความตกลงยกเว้นวีซ่าไทย-อินเดีย และไทย-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (รวมทั้งเอกสารเดินทาง) ของอินเดียและไต้หวัน สามารถพำนักในไทย ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยเป็นมาตรการชั่วคราวที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยวหลักตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงฤดูการเดินทาง รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน

เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย