เลือกประเทศไทย

เอกลักษณ์ไทย

editor image

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่อง ‘เอกลักษณ์ไทย’ ที่สร้างความประทับใจให้นักเดินทางไมซ์นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ด้านการบริการและการต้อนรับของผู้คน อาหารไทย สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์งดงามติดอันดับโลก นอกจากนี้ ยังมีงานและกิจกรรมไมซ์นานาชาติมากมาย และหลากหลายประเภทให้เลือกสรร ตอบสนองทุกความต้องการทุกประเภท เป็นประสบการณ์มาเยือนที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ประเทศไทยเท่านั้น และด้วยความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดงานไมซ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ผสมผสานกับแนวคิดการจัดงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการจัดงานไมซ์ 

1.  ความเป็นไทย (Thainess)

 •   มารยาทไทย 

มารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างดี เป็นพฤติกรรมที่คนไทยปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ อ่อนน้อม สุภาพ เรียบร้อย เเละถูกต้องตามเกลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพ การสนทนา การเเต่งกาย รวมถึงการปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ย่อมแสดงถึงการมีสมบัติผู้ดี และย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป เพราะเป็นผู้รู้จักปฎิบัติและวางตนได้เหมาะสม ใครได้พบเจอก็มีแต่ความประทับใจในมารยาทของคนไทย 

 •   ความซื่อสัตย์ สุจริต 

คนไทยมีความยึดมั่นในความสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรง และมีเจตนาบริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น โดยชอบ ไม่คดโกง การทำงานร่วมกับคนไทยจึงสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติเสมอด้วยเอกลักษณ์ไทยที่จริงใจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต

 •   จิตสาธารณะ 

คนไทยมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงและประโยชน์ส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ดีในการอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกัน จะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน การคิดและทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2.  ประเทศไทยเท่านั้น (Thailand Only)

 •   ครอบครัวไทย 

ลักษณะของครอบครัวไทยตั้งแต่โบราณมา ถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้สืบเนื่องจากขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ได้อบรมสั่งสอนสืบทอดต่อกันมา กล่าวคือ ผู้เยาว์จะต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ มีความเคารพเชื่อฟังกันตามลำดับอาวุโสของสมาชิกในครอบครัว ลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ ต้องคอยอุปการะเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านอยู่ในวัยชรา ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของไทย การเริ่มต้นของครอบครัวในสังคมไทย เริ่มจากการสมรสโดยมีประเพณีการสู่ขอ การหมั้น การแต่งงาน มีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ระบบครอบครัวไทยเป็นระบบความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของสังคมไทย สืบต่อกันรุ่นสู่รุ่นและดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในสังคมไทยในปัจจุบัน

 •   ของฝากจากประเทศไทย 

อุปกรณ์ชกมวย เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมและสื่อถึงวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี เป็นวัฒนธรรมที่ไทยสืบทอดมายาวนาน เริ่มจดบันทึกการชกมวยตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเหตุการณ์ มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่สามารถฝึกเอาไว้เพื่อป้องกันตัว และช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นได้ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชกและผู้ดู ด้วยเหตุนี้มวยไทยจึงได้รับความนิยมและแพร่หลายกันในต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักคนไทย นิยมยกย่องความสามารถและหันมาฝึกมวยไทย

ชาวต่างชาตินิยมซื้ออุปกรณ์มวยไทยเป็นของฝากนำกลับประเทศ อุปกรณ์มวยไทยที่นิยมที่สุดคือ นวมและกางเกงมวยด้วยอุปกรณ์ 2 อย่างนี้ สามารถปักชื่อของผู้ใช้ได้ ทำให้เป็นของขวัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเพียงหนึ่งเดียว การจัดงานไมซ์บางงานได้นำกางเกงมวยเป็นของที่ระลึกสำหรับการจัดงานเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับ

editor image

 •   ดอกไม้ประจำชาติไทย 

ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ประจำของแต่ละประเทศ ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำของชาติไทย ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูน (Golden shower) หรือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของ ดอกราชพฤกษ์ คือ Cassia fistula เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองอร่าม กลีบดอกจะเป็นสีเหลือง 5 กลีบ ต้นราชพฤกษ์เป็นพืชที่คนไทยเชื่อว่าเป็นพืชมงคล หากปลูกไว้ในบ้าน คนในบ้านจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมากขึ้น สาเหตุที่ประเทศไทยเลือกดอกราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเพราะเป็นต้นไม้ที่คนไทยรู้จักอย่างแพร่หลาย และมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีสำคัญและเป็นต้นไม้ที่มงคลที่คนไทยนิยม บางพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ข้างทางเป็นทิวแถวเรียงรายสวยงาม ทำให้เป็นสถานที่น่าสนใจที่นักเดินทางไมซ์สามารถเก็บภาพความประทับใจได้  เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  จังหวัดชุมพร ถนนเลียบทางรถไฟจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน 

editor image
 
3. ชุมชนท้องถิ่นไทย (Local Community)

 •   ชุมชนปางห้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เป็นชุมชนติดชายฝั่งแม่น้ำรวก เป็นแม่น้ำที่กั้นเขตพรมแดนระหว่างเมียนมา ไทย และลาวในบางส่วน ที่ชุมชนบ้านปางห้า ชาวไมซ์จะได้พบกับ Workshop ที่สนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนมากมาย อย่างศิลปะกระดาษสาจากโรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ ซึ่งเป็นโรงงานที่อยู่ร่วมกับชุมชนมานานกว่า 20 ปี ในปัจจุบันโรงงานยังใช้วิธีการทำกระดาษสาแบบดั้งเดิม ทำให้โรงงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวไมซ์สามารถเข้ามาศึกษาดูงานหรือร่วม Workshop การทำกระดาษสา และพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ที่นี่ได้ นอกจากนี้แล้วที่โรงงานยังมีกิจกรรมสาธิตอีกมากมายอย่าง การแสดงขันโตกกิจกรรมมาร์คหน้าและสปา นอกจากโรงงานกระดาษสาแล้ว “บ้านสวนอุ้ยคำ” ก็เป็นอีกสถานที่ที่น่าสนใจ ให้ชาวไมซ์สามารถเข้าพัก มีอาหารพื้นเมืองกาแฟสด และขนมต่างๆ รวมถึงขันโตกพร้อมการแสดงท้องถิ่น จากเด็กๆ ในหมู่บ้านและกิจกรรมทำเทียนไว้สำหรับจุดลอยประทีปอีกด้วย

 •   ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ต้นแบบความสำเร็จ “ชุมชนท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ” ต้นแม่น้ำเพชรบุรี ใช้หลักบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามแนวทาง BCG Model ชวนนักท่องเที่ยว นักเดินทางไมซ์ สัมผัสไฮไลท์กิจกรรมเพิ่มผืนป่าแหล่งเรียนรู้ ”ธนาคารต้นไม้” เดินหน้าสู่ความยั่งยืน 

ชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์ผืนป่าเพื่อการกักเก็บคาร์บอน เป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าสู่สังคม Net Zero ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล หรือ "Carbon Neutral Community-Based Tourism" เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักเดินทางไมซ์ เช่น การทำไข่เค็มดินสอพองใบเตยและดอกอัญชันสูตรเฉพาะของชุมชนบ้านถ้ำเสือ กิจกรรมเสือคลุกดิน หรือการปั้นกระสุนพันธุ์ไม้เพื่อนำมายิงด้วยหนังสติ๊กคืนป่าสร้างปอดให้กับชุมชน การล่องแพยางในแม่น้ำเพชรบุรี การทำทองม้วนกรอบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อของชุมชน เป็นต้น

editor image

ภาพการทำไข่เค็มสูตรเฉพาะสำหรับชุมชนบ้านถ้ำเสือ

 •   ชุมชนเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

จากประมงพื้นบ้าน สู่เส้นทางการอนุรักษ์-ท่องเที่ยวชุมชน-Sea Farming เกาะลิบง ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งอยู่อาศัยของฝูงพะยูน และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่า เช่น หอยเป๋าฮื๋อ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง ได้จัดทำโครงการ ‘การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เกาะลิบง’ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) หรือดีป้า เพื่อใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถ่ายภาพทางอากาศเพื่อดูแลพะยูนและส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์จึงได้เห็นฝูงพะยูนผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชมที่ไม่สะดวกขึ้น-ลงเรือ อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากนี้ ยังช่วยเฝ้าระวังการลักลอบล่าพะยูน และการทำประมงผิดกฎหมายอีกด้วย และด้วยความสำเร็จของโครงการฯ ทำให้ดีป้า คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022 ในสาขาการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม ด้วยผลงานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นการตอกย้ำความสำเร็จด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนอย่างยั่งยืน

เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย